API for Vietnam News in Vietnamese (Tieng Viet)

Get the latest Vietnam News in Vietnamese (Tieng Viet) through our API

x
+

https://gnewsapi.net/api/search?q=covid-19&language=vi&country=vn&api_token=[API TOKEN]

{
  "datetime": "2021-06-03T17:58:14+00:00",
  "timestamp": 1622743094,
  "countArticles": 4,
  "articles": [
    {
      "article_url": "https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-57347080",
      "title": "Covid-19: VN ‘không chủ quan’ trước đợt dịch mới nhất ở các khu công nghiệp - BBC Tiếng Việt",
      "description": "Covid-19: VN ‘không chủ quan’ trước đợt dịch mới nhất ở các khu công nghiệp BBC Tiếng Việt",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-57347080\" target=\"_blank\">Covid-19: VN ‘không chủ quan’ trước đợt dịch mới nhất ở các khu công nghiệp</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">BBC Tiếng Việt</font>",
      "published_datetime": "2021-06-03T15:55:48+00:00",
      "published_timestamp": 1622735748,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/dcea093ae11bf318b499cf13015e870e",
      "source_name": "BBC Tiếng Việt",
      "source_url": "https://www.bbc.com",
      "source_domain": "www.bbc.com"
    },
    {
      "article_url": "https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/trua-3-6-them-96-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-tai-5-ia-phuong",
      "title": "Trưa 3/6: Thêm 96 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 địa phương - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế - Bộ Y tế",
      "description": "Trưa 3/6: Thêm 96 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 địa phương - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế Bộ Y tế",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/trua-3-6-them-96-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-tai-5-ia-phuong\" target=\"_blank\">Trưa 3/6: Thêm 96 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 địa phương - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Bộ Y tế</font>",
      "published_datetime": "2021-06-03T07:01:00+00:00",
      "published_timestamp": 1622703660,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/dcfb01c0412607f940a78c2fab0dc69c",
      "source_name": "Bộ Y tế",
      "source_url": "https://moh.gov.vn",
      "source_domain": "moh.gov.vn"
    },
    {
      "article_url": "https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phat-dong-chuong-trinh-nhan-tin-ung-ho-phong-chong-dich-COVID19/433557.vgp",
      "title": "Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 - ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM",
      "description": "Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phat-dong-chuong-trinh-nhan-tin-ung-ho-phong-chong-dich-COVID19/433557.vgp\" target=\"_blank\">Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM</font>",
      "published_datetime": "2021-06-03T11:00:00+00:00",
      "published_timestamp": 1622718000,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/5f396ae8bc9eade53db996d77f0b120f",
      "source_name": "ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM",
      "source_url": "https://baochinhphu.vn",
      "source_domain": "baochinhphu.vn"
    },
    {
      "article_url": "https://tuoitre.vn/my-chia-se-25-trieu-lieu-vac-xin-covid-19-dau-tien-trong-do-co-viet-nam-20210603230117526.htm",
      "title": "Mỹ chia sẻ 25 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên, trong đó có Việt Nam - Tuổi Trẻ Online",
      "description": "Mỹ chia sẻ 25 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên, trong đó có Việt Nam Tuổi Trẻ Online",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://tuoitre.vn/my-chia-se-25-trieu-lieu-vac-xin-covid-19-dau-tien-trong-do-co-viet-nam-20210603230117526.htm\" target=\"_blank\">Mỹ chia sẻ 25 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên, trong đó có Việt Nam</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Tuổi Trẻ Online</font>",
      "published_datetime": "2021-06-03T16:16:00+00:00",
      "published_timestamp": 1622736960,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/a7419a29b80177994a3826ed26bb273c",
      "source_name": "Tuổi Trẻ Online",
      "source_url": "https://tuoitre.vn",
      "source_domain": "tuoitre.vn"
    }
  ]
}